Berlin, 1.4.1930, Illi, Sammlung Stadtmuseum Berlin

Berlin, 7.4.1932, Sigrid, Sammlung Stadtmuseum Berlin

Berlin-Niederschönhausen, 1.4.1931, Name unbekannt, Sammlung Stadtmuseum Berlin

Berlin-Mitte, Ostern 1930, Name unbekannt, Sammlung Stadtmuseum Berlin